Vår historia

Örebrony
Idén till Hushållningssällskapen kom ursprungligen från Finland. I  Örebro bildades Hushållningssällskapet den 21 januari 1803. Anledningen var att människor såg nyttan med att organisera sig för att komma tillrätta med det armod som fanns på landsbygden för drygt 200 år sedan. Trots att man hade tillgång på odlingsbar mark kunde sällan ens den egna familjen livnära sig på vad jorden gav. Okunskap, odugliga odlingsmetoder, dåligt utsäde och magra utarmade jordar… orsakerna var många.

Landshövdingen Salomon Löfvenskjöld blev sällskapets förste ordförande, prosten Carl von Rosenstein valdes till sekreterare och Carl Gustaf Broms blev skattmästare.

Men, nya kunskaper fanns, och viljan att sprida dem vidare. Att förbättra villkoren för gemene man och trygga behovet av livsmedelsförsörjning för de växande städerna var några av drivkrafterna.