Ansökan om tillstånd för fiskodling

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fiskodling mm i Landösjön, Krokoms kommun, Jämtlands län

Svensk Fjällröding AB ansöker om tillstånd, enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 §, till befintlig fiskodling och övervintring av fisk i Landösjön och därtill hörande verksamhet på fastigheten Landön 4:23, Krokoms kommun i Jämtlands län. Ansökan omfattar också tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Vattenverksamheten består av utrivning av delar av befintlig kaj samt anläggning av ny kaj i vattenområdet på fastighet Landön 4:23.

Ansökan avser tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 3 kap 1 §, tillståndsplikt B med verksamhetskod 5.10. Verksamheten avser fiskodling där mer än 40 ton foder förbrukas per år.

Ansökan omfattar odling av röding till matfisk i huvudsak i samma omfattning som enligt nuvarande tillstånd. Nuvarande tillstånd gäller till och med 31 mars 2023.

Eftersom båda dessa tillståndspliktiga verksamheter har ett direkt samband med varandra ställer vi ansökan till Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, med stöd av miljöbalken 21 kap 3 §. Ansökan undertecknades den 17 juni 2021.

Huvuddokument:
Ansökan Svensk Fjällröding AB_

Bilagor till ansökan:
Bilaga 1 Registreringsbevis Svensk Fjällröding AB

Bilaga 2 Fullmakt Svensk Fjällröding Kenneth Ottosson.docx

Bilaga 3 Karta Svensk Fjällröding

Bilaga 4 Lantmäterihandlingar Landön 4,23

Bilaga 5 Teknisk beskrivning

Bilaga 5.1 Konstruktionsförslag lastbrygga Landön (1)

Bilaga 5.2 MUR.landösjön (markteknisk undersökningsrapport kaj)

Bilaga 5.3 PM Landön (geoteknisk undersökning kaj)

Bilaga 5.4 Datablad Skretting rödingfoder

Bilaga 5.5 Foder och råvaror Skretting

Bilaga 5.6 Råvarumix rödingfoder 2007-2019

Bilaga 6 MKB SFAB_Version 20210621

Bilaga 6.1 Samrådsredogörelse

Bilaga 6.2 Egenkontrollprogram

Bilaga 6.3 Recipientkontrollprogram Svensk fjällröding 20190410

Bilaga 6.4 Livscykelanalys av svensk odling av fisk i öppna system och recirkulerande system

Bilaga 6.5 Lönsamhet nordiska RAS-anläggningar

Bilaga 6.6 Alternativa tekniska lösningar till fiskodling i öppna kassar_

Bilaga 6.7 Ledare Norsk fiskeoppdrett

Bilaga 6.8 SMHI Rapport 2020-10

Bilaga 6.9 Miljörapport 2020

Bilaga 6.10 Sammanställning av 2017-2020 års fosfor- och kvävehalter i Landösjön

Bilaga 6.11 Sedimentundersökningar i Landösjön år 2020 samt jämförelse med 2015 års undersökning

Bilaga 6.12 Miljöeffekter fiskodling i öppna system 2018-04-17

Bilaga 6.13 Handlingsplan för förebyggande av sjukdomar, rymningar, haverier och sabotage

Komplettering till ansökan 2021-12-20:

M 1901-21 Yttrande 17 november 2021

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 1 Miljöundersökningar 2017_2020

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 2 Tot fosfor i Indalsälven med biflöden

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 3 Fiskodlingspåverkan Landösjön o Nedre Långan

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 4 Restaurering av regleringsmagasin

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 5 Investeringskalkyl RAS

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 6 Investeringsbehov Rönnöfors

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 7 Fosfor och kväve 2017-2020

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 8 Landsjön Biologiska data 2017_2020

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 9 Flödesschema slakt och beredning

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 10 Livsmedelsverkets kontroll 2021

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 11 Länsstyrelsens kontroll

M1901-21,Yttrande 17 nov 2021, Bilaga 12 Kontroll animaliska biprodukter 2021

Östersunds TR M 1901-21 Aktbil 43