Stipendier och fonder

Hushållningssällskapet Västernorrland förvaltar stiftelser och fonder. Priser och utmärkelser delas ut på vår årliga Höstfest.

C och P A Åströms Minnesfond

C och P A Åströms Minnesfond vill stimulera utbildning inom jord, skog och trädgård. Medlemmar och personal har förslagsrätt. Beslut fattas av förvaltningsutskottet  i augusti/september.

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av jordbruket och även trädgårdsskötsel inom landskapet Medelpad. Företrädesvis till yngre personer inom jordbruk, kreatursskötsel, köksväxtodling och skogsbruk.
Stipendier till yngre jordbrukare eller söner och döttrar till jordbrukare för deltagande i utbildningskurser inom lanthushållning, trädgårdsskötsel eller skogsbruk.
Bidrag till eller täckande av kostnader för studieresor för allmänna studier av driften av jordbruk eller för specialstudier inom växtodling, husdjursskötsel, maskinskötsel, trädgårdsskötsel och skogshushållningens område.

Guldsmeden John Erikssons Minnesfond

John Erikssons Minnesfond delar ut belöningar till förtjänta lantbrukare. Medlemmar och personal har förslagsrätt. Beslut fattas av förvaltningsutskottet i augusti/september. På våra sociala medier kan du hitta mottagare av stipendiet under hashtagen #guldsmedenjohnerikssonsminnesfond

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Fondens ränteavkastning användes för utdelningar av premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till minsta trädgårdstäppor inom Västernorrlands län för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter mm.

Härnösands Barnhemsstiftelse

Härnösands Barnhemsstiftelse vill underlätta för ungdomar i utsatta situationer att få en utbildning.

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Bidrag till ungdomar som undergår utbildning i av landstinget anordnad yrkesundervisning och som av ekonomiska eller andra beaktansvärda skäl tidigare saknat möjlighet att erhålla sådan utbildning. I första hand till ungdom hemmahörande i Härnösand eller som av annan anledning har särskild anknytning till staden.

Nödhjälpsstiftelsen

Nödhjälpsstiftelsen kan hjälpa den som råkat i tillfällig ekonomisk nöd. Nödhjälpsstiftelsen var ursprungligen ett skördeskadeskydd. Ansökan kan ske löpande och beslut om bidrag är delegerat till Hushållningssällskapets verkställande direktör.

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Låna ut medel räntefritt mot återbetalningsskyldighet till mindre företagare som råkat i nödsituation. Lämna understöd utan återbetalningsskyldighet till personer i länet som till följd av olycka råkat i nödställd belägenhet. Lämna understöd utan återbetalningsskyldighet till personer i länet vilka till följd av ålder eller nedsatt arbetsförmåga mistat arbetstillfälle. Mindre lantbrukare skall ha företräde vid utdelning av stiftelsens medel, särskilt vid inträffad missväxt inom länet.

Stiftelsen Margit Grafströms Minnesfond

Margit Grafströms Minnesfond lämnar bidrag företrädesvis till ungdomsverksamhet i länet. Ansökan kan ske löpande under året, den aktuella summan är 25 000 kr per förening. Beslut om bidrag tas av förvaltningsutskottet i september/oktober. På våra sociala medier kan du hitta mottagare av stipendiet under hashtagen #margitgrafströmsminnesfond

Utöver dessa stiftelser och fonder förvaltar Hushållningssällskapet Västernorrland en handfull fonder kopplade till Naturbruksgymnasiet Nordvik.

Vill du ansöka om medel ur någon av våra fonder?

Margit Grafströms minnesfond, Härnösands Barnhemsstiftelse och Nödhjälpsstiftelsen kan du själv ansöka ur. Skicka din ansökan till Hushållningssällskapet Västernorrland, Kronholmsplan 1, 871 45 Härnösand eller mejla info.y@hushallningssallskapet.se. Skriv vilken fond eller stiftelse din ansökan avser och en tydlig motivering av vad pengarna ska användas till. (Dock ej till förbättringar av lokaler eller fast egendom).

Vill du föreslå någon som mottagare av ett stipendium ur Guldsmeden John Erikssons Minnesfond eller C och PA Åströms Minnesfond? Det kan du göra om du är medlem eller anställd hos oss. Vi tar gärna emot ditt förslag. Skriv till Hushållningssällskapet Västernorrland, Kronholmsplan 1, 871 45 Härnösand eller mejla info.y@hushallningssallskapet.se.