Samråd fiskodling Sunderbyn

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten bjuder in till samråd för den planerade landbaserade fiskodlingen i Sunderbyn. I samrådet har myndigheter, fastighetsägare, närboende, allmänhet och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på den tilltänkta etableringen.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten söker tillstånd för att uppföra en landbaserad fiskodling för lax, öring, röding eller regnbåge på fastigheten Sunderby 46:2, Luleå kommun. Åtgärden innebär att byggnader för odling av fisk kommer att uppföras. Området bedöms ha goda förutsättningar för en landbaserad fiskodling. Produktionen kommer att starta med ca 2000 ton fisk per år för att sedan stegvis växa till 10 000 ton fisk per år. Den valda platsen för själva anläggningarna är i dag skog. Etableringen bedöms med största sannolikhet inte att påverka flora eller fauna i landområdet på ett negativt sätt. Den tänkta etableringen ger påverkan bl. a i form av synlighet, ökade transporter och utsläpp av näringsämnen till vatten.

Samrådet avser den planerade fiskodlingens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Samrådsmötet sker genom presentation av Mikael Kivijärvi från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Erik Olofsson Miljökonsult AB.

Tid: Onsdagen den 14 oktober. Pga Corona kommer i att köra två presentationer kl 18.00 samt 19.30. På varje träff kan vi ta max 45 personer. Om möjligt föranmäl vilken av presentationerna som är aktuell på e-post samrad.fiskodling@hushallningssallskapet.se

Plats: Boden Business Park i Sävast

Yttranden, mer information och kontakt: Hela samrådsunderlaget finns att ladda ner nedan. Om ni har frågor eller synpunkter kring etableringen är ni välkomna att kontakta Erik Olofsson på 070-660 9740 eller skicka ett mail till samrad.fiskodling@hushallningssallskapet.se

Välkomna!

Samrådsunderlag

2020-10-14 Samrådsunderlag

2020-10-14 Utökat samråd Sunderbyn