Vår historia Norrbotten-Västerbotten

Den 24 februari 1814 bildades Västerbottens läns Hushållningssällskap och den 13 augusti samma år bildades Norrbottens läns Hushållningssällskap. Ordförande blev de dåvarande landshövdingarna – Västerbottens Gustaf Edelstam och Norrbottens Per Adolph Ekorn.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien hade uppmanat landshövdingarna att starta Hushållningssällskapen, för att vara ”banden mellan Konungen och varje individ af Nationen.”

För att få bli medlem skulle man vara ”känd för sin redlighet, drift i jordbruk och närliggande näringar, ha oklanderligt uppförande och en sann fosterlandskänsla.” Medlemsavgiften var frivillig, men minimum en riksdaler banco per år.

Med åren utvecklades de lokala Hushållningssällskapen till medlemsstödda organisationer som i 200 år har verkat i gränslandet mellan offentlig och privat sektor och gjort avgörande insatser för landsbygdens utveckling.

Hushållningssällskapet har varit med och startat skolor och banker, fördelat egnahemslån, initierat mejerier, slakterier, föreningar och kooperationer, samt på olika sätt stöttat bland annat jordbruk, skogsbruk, utbildning, slöjd, trädgård och fiske.

Under jubileumsåret 2014 släpptes boken ”Tvåhundraåringen” som skildrar landsbygdens utveckling under Hushållningssällskapets aktiva år i Norrbotten-Västerbotten.

Kort historia Norrbotten

 • De första Hushållningsgillena (numera omdöpta till lokala Hushållningssällskap) startade upp sin verksamhet 1852. Samma år tog Hushållningssällskapet beslut om att öppna Norrbottens första sparbank i Piteå. Numera heter banken Sparbanken Nord.
 • När landstinget i Norrbotten bildades 1862 fick Hushållningssällskapet uppdraget att arbeta med regional utveckling.
 • I slutet av 1800-talet och ända fram till 1930-talet arbetade Hushållningssällskapet med att etablera lantbrukskooperationen i länet d.v.s. mejerier, slakterier, lantmännen och skogsägarföreningar. Det var också Hushållningssällskapet som startade upp avbytarverksamheten.
 • Att arbeta med utbildning och upplysningsverksamhet har varit en viktig uppgift under alla år. Hushållningssällskapet har varit huvudman för lantbruksutbildningen. Från länets första skola, Avan 1859, till Grans Naturbruksskola 1959.
 • Rådgivningen har också varit mycket viktig. Vandringsrättare eller lokala rådgivare etablerades redan 1905.
  Fram till 1967 hade Hushållningssällskapet ett statligt driftsstöd för att arbeta med regional utveckling. Från 1967 har vi stått på egna ben.Den 1 januari 2010 slås Hushållningssällskapen Norrbotten och Västerbotten
 • samman.

Kort historia Västerbotten

 • Hushållningssällskapet var fram till 1862, när landstinget började sin verksamhet, länets enda forum, där man gemensamt kunde diskutera olika frågor. Detta medförde att Hushållningssällskapet kom att ta initiativ på en rad skilda områden. Under Hushållningssällskapets första 50 år var det således ett forum för allmän ekonomisk verksamhet.
 • Sedan landstinget övertagit en mängd arbetsuppgifter av allmän och social karaktär kan Hushållningssällskapet allt mer ägna sig åt undervisning och rådgivningsverksamhet: lantbruksskolan startar, länsagronom, mejerska och vandringsrättare anställs. Någon större fart på husdjursskötseln blir det inte förrän i slutet av 1800-talet när mejerier i större utsträckning kommit i verksamhet, 1885 finns 32 mejerier.
 • Rådgivnings- och undervisningsverksamhet är Hushållningssällskapets stora arbetsuppgift. Samtidigt medverkar det aktivt i tillkomsten av jordbrukets ekonomiska föreningar och intresseorganisationer. Hushållningssällskapet engageras också allt mer som förmedlande organ för olika slag av statliga lån och bidrag till jordbrukets främjande. Stora belopp omsattes t ex i den s k egnahemsrörelsen. Stödet har i hög grad en social karaktär och när verksamheten utökas förstatligas egnahemsverksamheten 1940.
 • Utredningar tillsätts som leder till omorganisation i flera etapper fram till 1967 då Hushållningssällskapet inte längre handlägger ärenden eller rådgivningsverksamhet som finansieras med statliga medel. 1947 bildas statliga lantbruksnämnder som handhar den yttre och inre rationaliseringen. 1967 var tiden mogen att också överta driftsrationaliseringen som Hushållningssällskapet handhaft.

Beställ Tvåhundraåringen

Läs mer och beställ här