Dagordning lokala årsmöten - Norrbotten-Västerbotten

Det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet ska årligen hålla årsmöte senast 15 mars. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1) Årsmötets öppnande

2) Val av årsmötesfunktionärer

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Protokoll justerare, tillika rösträknare

3) Godkännande av kallelsen

4) Godkännande av dagordning

5) Verksamhetsberättelse

6) Revisorernas berättelse

7) Fråga om ansvarsfrihet

8) Fastställande av ersättningar

9) Beslut om antal ledamöter i styrelsen

10) Val av Ordförande, 1 år

11) Val av ledamöter, 2 år

12) Val av två revisorer, jämte minst en ersättare

13) Val av valberedning

14) Val av ombud samt ersättare till Hushållningssällskapets möten och sammanträden

(En fullmäktigeledamot för de första 200 medlemmarna och sedan ytterligare en ledamot för medlemmar därutöver.)

15) Verksamhetsplan och budget för kommande år

16) Behandling av inkomna motioner och skrivelser

17) Övriga frågor

18) Årsmötets avslutning

 

PDF: Dagordning för lokala årsmöten Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten