Vill du ha hjälp med att anlägga eller restaurera en våtmark?

Vill du ha hjälp med att till exempel anlägga eller restaurera en våtmark? Hör gärna av dig i så fall! Då vi arbetar för att minska näringsförluster från odlingslandskapet, ska åtgärderna utföras inom nitratkänsligt område.

Läs mer om nitratkänsliga områden.

Vid kontakt med oss kommer vi i samråd med dig som markägare komma fram till vilken typ av åtgärd som passar på just den marken utifrån odlingsförutsättningar, topografi och funktion.

Processen från idé till färdig åtgärd kan se ut så här:

  • Kontakt med LEVA-samordnare.
  • Identifiera läge (eventuell Greppa näringen-rådgivning för våtmark/restaurering).
  • Skicka in Ansökan om vattenverksamhet + eventuella dispenser till Länsstyrelsen.
  • Skicka ut offert för anbud från entreprenörer.
  • Söka medel för åtgärden  från till exempel Landsbygdsprogrammet, LOVA, LONA.
  • Göra projektering.
  • Anläggning.
  • Slutbesiktning + slututbetalning.