Gården Lilla Böslid

Med anor från 1800-talet, har gården Lilla Böslid en lång historia inom lantbruk. Gården donerades till Hushållningssällskapet Halland 1984.

Historia

Gården Lilla Böslid har utvecklats under åren med flera tillbyggnader under slutet av 1800-talet: arbetarbostäder väster om gården, stallängor och logen. Under 1899 restes mangårdsbyggnaden som idag är värdshus. Enligt den gamla skriften Gods och gårdar från 1945 bestod de 117 ha åkermark av jordarter som svart-, ler- och sandmylla på lerbotten.

En donation

Från 1945 var Ellen och Carl Larsson ägare till gården Lilla Böslid. På gården fanns det mjölkkor och grisar. Inga barn föddes in äktenskapet och de var enade om att donera gården till Hushållningssällskapet Halland, vilket också skedde efter Ellens bortgång 1984.

Efter den generösa donationen drevs gården i sambruk med Tönnersa som då var Hushållningssällskapet Hallands försöksgård. Under 1994 gjordes en omfattande restaurering av samtliga ekonomibyggnader. Omdaningen till kontor och konferenslokaler gjordes med varsam hand. 12 juli 1995 stod Lilla Böslid klart för att inhysa Hushållningssällskapet Halland.

Dagens Lilla Böslid

Idag bedrivs ett modernt lantbruk på gårdens ägor. Vi har en omfattande fältförsöksverksamhet, demoodlingar och en våtmarkspark. I byggnaderna sjuder det av liv till vardags. Vi har både kontor att hyra ut och stora lokaler för konferens och fest.

Vill du hyra lokal?

Är du intresserad av att hyra någon lokal hos oss? Vi har lokaler som är anpassningsbara för konferens och festligheter.

Kontakta vår växel:

Telefon: 035-465 00
E-post: infohalland@hushallningssallskapet.se