Stipendier och fonder

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg förvaltar och delar ut stipendier från fem olika fonder.

Bilden visar 2021 års stipendiater. På bilden saknas Pontus Jacks, Lars Nirs, Maria Hagström och Rune Christensen, Maria Pettersson och Anna Thomasson.

Vart annat år delas i Dalarna ut medel från:

  • Bergslagets Skogsvårdsfond
  • Guldsmeden John Erikssons minnesfond
  • Makarna Lundins Minnesfond för fiskets främjande
  • Kungsmans Lisa Danielsdotters minnesfond
  • Rhedinska Fonden

Stipendiater nomineras av de lokala Hushållningsgillena i Dalarna.

Bergslagets Skogsvårdsfond

I samband med högtidssammankomst i Falun den 31 oktober 1951 mottog Hushållningssällskapet en gåva från Stora Kopparbergs Bergslag AB å kronor 100.000 att utgöra en donation, som skulle benämnas skogsvårdsfond.
Den årliga avkastningen skall enligt donatorns önskan användas till belöningar åt enskilda skogsägare i länet, som på ett fördömligt sätt vårdar sina skogar.
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott beslutar om premierna efter att ha inhämtat yttrande om premietagare av sakkunnig hos skogsvårdsstyrelserna och efter samråd med Mellanskog.

Tidigare stipendiater >>

Guldsmeden John Erikssons minnesfond

1948 överlämnades till Hushållningssällskapet en testamentslott efter Guldsmeden John Eriksson.
Enligt testamentet skall det till Hushållningssällskapet utgående beloppet bilda en fond benämnd ”Guldsmeden John Erikssons minnesfond”. Vars ränteavkastning skall användas för utdelning av kontanta premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till minsta trädgårdstäppor, inom landsbygden för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter.
Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.

Tidigare stipendiater >>

Makarna Lundins Minnesfond

Genom testamente den 5 Mars 1940 hade körsnären Emil Wilhelm Lundin och hans maka Pauline Elma f Simmerström förordat, att återstoden av deras kvarlåtenskap, sedan vissa legat utgått, skulle tillfalla Dalarnas Hushållningssällskap till en hjälpfond för fiskets förbättrande.
Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.

Tidigare stipendiater >>

Kungsmans Lisa Danielsdotters Minnesfond

Fondens donator, Hilda Kristina Cederholm, var bördig från Enviken, men kom att leva största delen av sitt liv i trakten av Enköping, där hon förutom att vara bondhustru även hade en tjänst som lärarinna. Vid sin bortgång ville hon hedra sin mor Kungsmans Lisa och donerade därför pengar till en fond hos Hushållningssällskapet i Dalarna.

Enligt stadgarna för stiftelsen skall stiftelsen utge stipendier till lantbrukarhustrur och döttrar som utfört ett tappert och plikttroget arbete i hemmets och jordbrukets skötsel Stipendier skall användas till egen fortbildning och förkovran eller tilldelas behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade tappra lantbrukarhustrur som tillhör ovan nämnda kategori.
Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.

Tidigare stipendiater >>

Rhedinska Fonden

Under aktiv medverkan från Brukspatron Rhedin bildades en interimsstyrelse för avelsföreningen för rödkullig svensk lantras 1912. Rhedin överlämnade vid föreningens bildande 10 000 kr samt senare 1919 ytterligare 5 000 kr till föreningens arbete. Inför sammanslagningen med fjällrasföreningen 1938 enades man om att Rhedinska fonden icke skulle överlämnas till den nybildade SKB föreningen utan ställas under särskild förvaltning och bli kvar i Kopparbergs län.
1948 antogs nya stadgar för stiftelsen som i sin ändamålsparagraf anger följande: ”Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med donatorns föreskrift, med för stiftelsen härför tillgängliga medel, stödja avelsarbetet och avsättningen av djur av den röda kulliga svenska lantrasen samt bedriva upplysningsverksamhet angående denna ras. ”
Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.