Västerbottens Kustfiskare – en förstudie

Det västerbottniska kustfisket är hotat. Om inget görs åt saken finns troligen inget eller ett minimalt kustfiske om 20 år. För att försöka avhjälpa detta problem har Vindelälvens Fiskeområde tillsammans med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten bidragit med medel till denna förstudie.

Kustfisket i Västerbotten behöver utvecklas. Företagen är små och har svårt att komma ut på marknaden. Det finns många regler runt fisket och okunskap råder på många håll hos konsumenter. Det västerbottniska kustfisket är småskaligt och hållbart och använder traditionella fiskemetoder. Föryngring bland företagarna är liten och inom en tioårsperiod finns det risk att kunskaper och traditioner inom fisket kommer att försvinna. Det är viktigt att ta vara på de kunskaper och företag som finns idag och utveckla dessa så att fiskenäringen kan fortgå i framtiden. Det finns en efterfrågan på lokala produkter men försäljningskanalerna är få och upplysning behövs om hur det västerbottniska fisket går till.

För att gå vidare med frågan söktes bidrag till en förstudie om kustfisket som skall leda till olika förslag på åtgärder för att lösa fiskets situation. Vindelälvens Fiskeområde bidrog med anslag till en förstudie och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten med vissa marknadsföringsåtgärder.

Läs mer i rapporten: Rapport Kustfiskare Vasterbotten

Kontakt: Christina Hammarström, e-post: christina.hammarstrom@hushallningssallskapet.se, telefon: 070-355 05 25

 

Block sponsorer