Våga växa och utöka Värmländsk biodling

Den svenska biodlingen och honungsmarknaden har en inte utnyttjad utvecklingspotential. Svensk honungsmarknad är inte tillräckligt utvecklad och detta gäller även den värmländska honungens särprägel med dess utvecklingspotential.

Projektet syftade till att genom en förstudie beskriva de mekanismer som skulle möjliggöra en utveckling av den värmländska honungen, pollen och propolis. Här finns förmodligen goda möjligheter att skapa sysselsättning på landsbygden. Det finns miljövärden i den värmländska skog och hagmarken som ur ett marknadsföringsperspektiv borde gå att framhålla:

  •  Mycket låg eller ingen användning av besprutningsmedel
  • I majoriteten av Värmlands skogar och hagmarker mm används nästan ingen konstgödning.
  • I Värmland används inga GMO grödor
  • Den rena naturen i Värmland och dess naturnära produkter borde attrahera konsumenter i andra länder

Det är mot denna bakgrund som denna förstudie har sitt ursprung. Förstudiens intentioner och karaktär har unika inslag för Sverige och kan bilda stomme till kunskaper av pilotkaraktär.

 

Flera undersökningar som är gjorda av Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) visar att biodlarna vill utöka sina bisamhällen och växa.

För mer information om förstudien kontakta:

Bengt Larsson, bengt.larsson@hushallningssallskapet.se