Utvärdering av teknik för beräkning av kvävemineralisering inom ekologisk odling

För att kunna styra kvävegödslingen bättre inom ekologisk odling vill vi testa en metod för att mäta kväveupptaget i höstvete under våren, med handburen N-sensor. Vår förhoppning är att kunna bedöma årets kväveleverans från marken för att kunna justera gödselgivan till en nivå som ger brödkvalitet på höstvetet. Flera års mätningar bör ge en bättre kunskap om mineraliseringen på skiftet. Vi följer upp mätningarna med en analys av proteinhalten och en bedömning av skördenivån.

Mer information:
Per Ståhl, 0708-290824, per.stahl@hushallningssallskapet.se
Louice Lejon; 072-3851256, louice.lejon@hushallningssallskapet.se

Finansiär: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Läs slutrapporten här