Utvärdering av gårdsbaserad biogasproduktion

Tidigare utvärderingsprojekt av Hushållningssällskapet har visat på svag lönsamhet och varierande biogasproduktion hos gårdsbaserade biogasanläggningar. I detta projekt har det därför varit viktigt att fokusera på att få en hög och jämn gasproduktion och utrötningsgrad, för att bidra till god ekonomi och stor miljönytta.

Syftet med projektet var att:
1. Föreslå enkla och billiga åtgärder som kan öka utrötningsgraden i substratet och öka metanproduktionen.
2. Sammanställa praktiska erfarenheter av olika tekniker för mätning och förbränning av biogas

Företagen har fått individuell rådgivning som syftat till att öka anläggningarnas biogasproduktion och utrötningsgrad. De åtgärder som har rekommenderats flest företagare under året är:

  • förbättrad omrörning i blandningsbrunnen för att säkerställa jämn substratinmatning,
  • ökad järntillförsel för att minska risken för brist på mikronäringsämnen samt
  • sönderdelning av djupströgödsel inför rötning.

Biogasproduktionen har ökat hos majoriteten av företagen i projektet jämfört med föregående år och detta beror sannolikt på bättre skötsel, en högre organisk belastning och en större användning substrat med högre energitäthet.

Projektet har samlat in praktiska erfarenheter om anläggningarnas gasmätare. Många företagare har haft problem med gasmätningen och det berodde främst på att gasen var fuktig och korrosiv. Placeringen av gasmätaren var viktig för funktionen och rekommendationen från projektet är att gasmätaren ska placeras i ett uppvärmt utrymme, på ett vertikalt rör (bortsett från bälgmätarna) och gärna efter ett kolfilter om svavelhalten i biogasen är hög.

Utvärderingen av tekniken för förbränning av gas visade att nästan alla anläggningar hade en gaspanna. Gaspannorna verkar ha fungerat bra utan några större problem och endast 2 av 9 har haft problem med tekniken. Företagarna i projektet har dock haft en del tekniska bekymmer med gasfacklorna då 4 av 6 företagare har haft problem.

Det har genomförts utrötningsförsök på företagens substratblandningar och rötrester inom projektet. Utrötningsförsöken visade att rötrestens ackumulerade metanpotential (B0) varierade från ca 45 till 145 Nm3 metan/ton VS och i genomsnitt var den 72 Nm3 CH4/ton VS. Utrötningsförsök på rötresten bedömdes vara en bättre (men dyrare) metod för att utvärdera anläggningens miljöprestanda jämfört med att beräkna utrötningsgraden.

Kostnaden för tillsyn har minskat sedan 2014, men det är fortfarande orimligt stor variation i avgiften från främst kommunerna. Kostnaden för underhåll och reparationer var också hög, mellan 60 000 och ca 450 000 kr per år.

Sammanfattningsvis blir företagarna allt duktigare på att producera biogas och erfarenhetsutbyte och rådgivning är bidragande faktorer till detta. Om fler biogasanläggningar byggs, är det värdefullt för dessa företagare att få tillgång till den praktiska kunskap som har utvecklats inom dessa utvärderingsprojekt.

 

 

 

 

 

Klicka här för att läsa hela rapporten

 

Kontaktpersoner:
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland
035-465 09, sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Karin Ahlberg-Eliasson, Hushållningssällskapet Jämtland
070-392 13 13,  

 

Investerar_f