Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens

Ogräs konkurrerar med grödor om näring, utrymme och ljus. De orsakar stora problem i ekologisk odling och ofta behövs fler mekaniska bekämpningsåtgärder. I konventionell odling används herbicider med kemiska substanser mot ogräs som kan påverka omgivande miljö.

 

På våren sår lantbrukaren så snart jorden reder sig då temperaturen i jorden är låg. Grödor som stråsäd och åkerböna kan gro under dessa förhållanden även om uppkomsten skulle vara mycket snabbare vid högre temperatur. Tidig sådd kan också ge ”escape”-effekter från olika skadegörare. Ogräsfrön kan också gro vid låg temperatur och förmågan varierar mellan olika arter men växlande temperatur, som ofta råder mellan dag och natt under våren, förbättrar groningen hos de flesta ogräs.

 

En anledning till att uppkomsten går långsamt vid temperaturer under 10°C är att många näringsämnen är svårtillgängliga för växten. Genom att behandla utsäde med mineralnäring kan det groende fröet förses med lättillgänglig näring för en snabb groning och tillväxt och därmed ge grödan ett försprång mot ogräset, framför allt mangan, zink, fosfor och kalium. Genom utsädesbehandling med näring kan grödan konkurrera med ogräs, vilket minskar behovet av mekanisk bekämpning och av herbicidanvändning.

 

Etableringen blir över lag säkrare då fröet/kärnan får extra kraft att växa vilket ger en säkrare etablering och en trygghet för lantbrukarna. Arbetsmiljön för lantbrukaren blir förbättrad med minskad kemikaliehantering. Miljömålet giftfri miljö uppfylls då behovet av herbicidanvändning minskar och miljömålet minskat växtnäringsläckage uppfylls eftersom en kraftig gröda tar upp mer kväve och fosfor. Utsädesbehandling med mineralnäring kan vara en viktig del av arbetet med IPM.

 

Demonstrationsodlingar görs ute hos lantbrukare i Örebro län, Östergötland, Skåne och Uppsala och Västmanlands län med två olika näringsbetningar och en obehandlad kontroll.

 

Kontaktperson: Eva Edin, HS Konsult AB, 021-17 77 25
eva.edin@hushallningssallskapet.se