Utsädesbehandling med mineralnäring ökar tillväxt i vårraps och stråsäd

Utsädesbehandling med mineralnäring är en outnyttjad och outforskad potential i svensk växtodling. Svensk vårar är ofta kalla och blöta och vårraps och vårkorn är grödor som gynnas av en snabb tillväxtstart. Arealen vårraps minskade drastiskt till 2014 vilket beror på stora problem med jordloppor och kålmal. En tidig sådd leder i regel till lägre angrepp, men vid låga temperaturer blir tillväxten långsam. En snabb tillväxt med stor rotutveckling är också fördelaktigt i olika stråsädsarter. Utsädesbehandling med mineralnäring kan vara ett sätt att påskynda tillväxten under ogynnsamma förhållanden.

Målet med denna förstudie är att identifiera de mineralnäringsprodukter som har störst effekt på tillväxt i respektive gröda under kontrollerade förhållanden i klimatkammare.

 

Samarbete med: NoroTec, Yara

Finansiär: CR Prytz Donation

Kontaktperson: Eva Stoltz

 

Slutrapport >>