Underhåll av dränering och diken

Ett väl fungerande system med dränering och diken är en grundförutsättning för ett fungerande jordbruk och har betydelse för läckaget av växtnäring på olika sätt.

Hushållningssällskapet Västra bedriver projekt: Kurs om underhåll av dränering och diken.

Ett väl fungerande system med dränering och diken är en grundförutsättning för ett fungerande jordbruk och har betydelse för läckaget av växtnäring på olika sätt. Förändrat klimat med risk för allt kraftigare nederbörd ställer hårdare krav på att jordbrukets dränering och diken fungerar och har stor betydelse för lantbruksföretaget även ur ett ekonomiskt, hållbart och konkurrenskraftigt perspektiv. Ett lämpligt underhåll av dessa anläggningar är av stor vikt samtidigt som regelverket för underhåll inte alltid är lätt att tolka.

I projektet ska man genomföra en kursdag som ska ge deltagarna en större kunskap om underhåll av dränering och diken för en förbättrad produktion med mindre klimat- och miljöpåverkan.

Vi kommer bland annat att ta upp:

– Teknik vid underhåll av dränering

– Nyttan med väl underhållet system

– Ekonomi

– Lagar och hänsynsregler m.m.

Kontakt: Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra
E-post »