Ull som resurs 2.0

Ull som resurs startade redan 2018 som ett samarbetsprojekt i Halland för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som destruerades. Under ledning av Hushållningssällskapet Halland genomfördes en kartläggning av den regionala ullproduktionen.

Man arbetade med att skapa nätverk kring insamling och logistik, vilket resulterade i att en ullstation startades upp. Projektet bedrev uppsökande verksamhet hos företag där det kunde finnas ett intresse av att utveckla produkter där svensk ull kunde ersätta importerad ull och andra material. Dessutom initierades det arbete som sedan utmynnat i en kvalitetsmärkning av svensk ull.

Ull som resurs 2.0 är en fortsättning på detta arbete och genomförs i projektform, både i Halland och i Västra Götaland. I Ull som resurs 2.0 Halland kommer Hushållningssällskapet Halland att gå in i en andra fas som tar avstamp från den nivå som finns idag, bland annat med applikationer från otvättad ull.

I Ull som resurs 2.0 Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Västra ta del av erfarenheter och kunskap från projektet i Halland för att på samma sätt arbeta med nätverk runt ullen i regionen. En central aktivitet är att tillsammans med Ull som resurs 2.0 Halland utveckla samarbetsformer kring logistik och ullinsamling i hela västra Sverige. I Västra Götaland kommer man också att göra en kartläggning för att få underlag att planera kompetensutvecklingsinsatser och undersöka möjligheterna att etablera en eller flera ullstationer i regionen. Genom att samverka över länsgränserna kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och kontaktytor för att få större utväxling på det som görs regionalt. 

Målet med projektet
De övergripande målen i projektet är att:

 • utveckla nätverk och samordning för ullinsamling i västra Sverige
 • stärka kunskapen kring ullens hantering och klippning
 • utveckla samverkan och kontaktytor över länsgränser

Förhoppningen är att utveckla en mer resurseffektiv hantering av ullen för en hållbar fårproduktion, men också stärka ullens betydelse som råvara och materialval i olika produkter.

Målgrupp

 • Den primära målgruppen är företag som arbetar med får och ullproduktion i Västra Götaland och Halland.
 • Sekundärt omfattas alla företag längs hela värdekedjan från uppfödare till slutproducent.

Aktiviteter i projektet 

 1. Kartläggning av nuläget i regionen

Exempelvis:

 • Hur mycket ull produceras idag och var?
 • Vilka kvaliteter produceras?
 • Hur ser intresset ut hos producenter i länet för att vara med och utveckla ullinsamlingen?
 • Vilka regionala aktörer finns inom förädling och produktutveckling?
 • Vilka regionala företag använder i dag material som kan ersättas av ull?
 • Hur ser behovet ut när det gäller kompetenshöjande insatser?
 1. Utveckla nätverk och samverkan kring ullen i regionen, ullinsamling och logistik

Inom länet i första hand, men även över länsgränsen i samverkan med Ull som resurs 2.0 Halland/Hushållningssällskapet i Halland. I detta arbete ingår att undersöka och utveckla förutsättningarna för att starta 1-3 ullstationer i Västra Götalands län.

 1. Kompetenshöjande insatser

Insatser kommer att ske regionalt, men också i samverkan med Ull som resurs 2.0 Halland/Hushållningssällskapet Halland.

Finansiering
Finansiering sker genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sludatum
Slutdatum för projektet är 2023-02-28.

Samarbetspartners

 • Ett urval av lammproducenter i regionen
 • Pråmhuset AB
 • Ull som resurs 2.0 Halland/Hushållningssällskapet Halland
 • Dalbo Hushållningsgille
 • Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland

Kontakt
Ull som resurs 2.0 Västra Götaland/ Hushållningssällskapet Västra
Projektledare: Sabina Hualpa Blomgren
E-post: sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se
Tel: 0511-248 39

Ull som resurs 2.0 Halland/ Hushållningssällskapet Halland
Projektledare: Susanne Paulsson
E-post: susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se
Tel: 070–544 17 01

Foto: iStockholm/Binnerstam