Tillväxt i svensk sparrisproduktion

Syftet med projektet var att sammanställa information för att utöka kunskapen om sparrisproduktion samt att stimulera till utveckling av den svenska sparrisproduktionen. Projektet pågick under år 2017.

Projektet har genom en kunskapssammanställning tillgängliggjort mer kunskap om sparrisplantans behov och hur de kan tillgodoses i sparrisproduktionen. I anslutning till projektet hölls en kurs med ca 40 deltagare och fem stycken kandidatarbeten om sparris gjordes av studenter från SLU Alnarp.

Projektet har tagit fram bättre underlag för sparrisrådgivning och en rådgivarledd ERFA-grupp för sparris fortgår ännu ett år efter att projektet avslutades.

Finansiär

Tillväxt Trädgård, med medel av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Involverade i projektet

Projektledare var Victoria Tönnberg, HIR Skåne. Projektet drevs i samarbete med Helena Karlén, SLU Alnarp; Stina Andersson HIR Skåne samt en grupp engagerade sparrisodlare.

Publikationer från projektet

Tönnberg,V. Karlén,H. Andersson,S. (2018). Tillväxt i svensk sparrisproduktion. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2018:1). Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/15367/7/tonnberg_v_et_al_180426.pdf [01-09-2019]