Tema potatis, Borgeby Fältdagar 2016

På lantbruksmässan i fält, Borgeby Fältdagar, skapade vi ett speciellt temaområde för potatis. Tanken med temaområdet var att höja både kunskapsnivån och intresset för att optimera framtidens potatisodling med ny teknik och kunskap.

I området fanns flera kunskapsstationer med ämnen som är viktiga för en framgångsrik och resurseffektiv potatisodling. Programmet genomfördes under båda mässdagarna. Man kunde följa med en specialist, få en guidad tur och samtidigt diskutera de olika frågeställningarna på plats. Vid de olika odlingsdemonstrationerna fanns även information med utförlig fakta om respektive ämne. Kortfilmer spelades in där man kan höra hur specialister och lantbrukare resonerar kring de olika ämnena.

Nedan följer en kort beskrivning av respektive kunskapsstation. Är man intresserad av ämnet finns det en utförligare faktaskylt som man kan öppna som pdf och filmer under respektive ämne.

Demo bevattning

Demo för att visa vattnets betydelse i potatisodling. Totalt fyra odlingsrutor, varav två var utrustade med droppbevattning – en av rutorna var optimalt bevattnad och den andra var mer än optimalt bevattnad. Två rutor lämnades helt utan bevattning. Den ena var svagt packad med en extra traktoröverfart vid vårbruket, medan den andra rutan var ett ej bevattnat kontroll-led.

Droppbevattning är en ny bekantskap för många svenska potatisodlare. Hur fungerar det rent tekniskt? Tekniken demonstrerades och det var samtal kring frågor om bevattningssystem och potatisens behov av vatten. Vilken är den rätta vägen att gå? Och under vilka förutsättningar är det lönsamt? Förhoppningsvis fick besökarna svar på sina frågor. 2016 var en väldigt torr säsong. Därför blev torkstressen påtaglig i de obevattnade leden och stora skillnader kunde visas i demonstrationen.

Demo djupluckring

Potatis kräver en god och lucker struktur eftersom potatisens rötter har mycket svårt att tränga igenom packad jord. Därför kan det vara intressant att tillämpa djupluckring i potatisodling för att höja avkastningsförmågan. Vi visade exempel på maskin för djuplukring och hur resultatet kan se ut. HIR Skånes rådgivare Marcus Willert guidade.

Demo mellangrödor

Demonstrationsodlingen visade olika mellangrödor som kan passa i en växtföljd med potatis och mellangrödornas påverkan av odlingsförutsättningar i jorden, både på kort sikt och i det långa perspektivet. På Borgeby visades 10 st. olika alternativ till mellangrödor som passar extra bra inför en potatisgröda. Några av dem har förmodligen aldrig odlats på svensk mark tidigare. Vi testade även att gödsla mellangrödorna för att se hur de reagerade på lite mer tillgång på kväve. HIR Skånes rådgivare Marcus Willert guidade.

  • Fakta om Biologisk luckring

Smart gödsling av potatis

Hur gödslar vi potatis smart? Hur kan vi använda modern teknik och hur använder vi sensorer, styrfiler eller skördekartering på bästa sätt i potatisodling? Kan vi med modern teknik höja skörden och samtidigt bli resurseffektivare? Kunskap och teknik kring dessa frågor diskuterades med Åsa Rölin, Hushållningssällskapet Skaraborg.

Demoodling bladmögel

Två sorters potatis som passar extra bra för ekologisk odling hade odlats i ett område som är kemiskt obehandlat. Dessa två sorter har vi omringat med en potatissort mottaglig för bladmögel (King-Edvard). Stora skillnader på mottaglighet kunde konstateras. På de två sorter som odlades, Carolus och Connect, kunde vi inte finna något bladmögel trots att kringliggande odling var väldigt angripen. Visades av Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne.

Mekanisk ogräsbekämpning – potatis

En demonstration av tre olika typer av maskiner för mekanisk ogräsbekämpning i potatis visades. För- och nackdelar med de olika typerna diskuterades.
Faktaskylt kring ämnet fanns tillgänglig vid stationen och finns nedan som pdf.

För mer information, kontakta
Erik Olsson, projektledare Borgeby Fältdagar
erik.olsson@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10-476 22 12

eu-logga