Svinn i livsmedelskedjan

Projektet syftar till att ta fram modell för hur man genom ökad samverkan kan jobba för minskat matsvinn i en hel leverantörskedja. Fokus ska ligga på att utifrån känd kunskap om metoder internt i företagen jobba för beteendeförändringar och ökad samverkan mellan aktörer.

Metoderna kan t ex handla om att ta fram konkreta sätt att mäta och följa upp matsvinn, rutiner för lagerhållning och märkning, att få till ett system för att introducera och utvärdera nya arbetssätt och få dem att bli en del av det dagliga arbetet, visa på möjligheterna med benchmarking mellan företag och underlätta dialog mellan kunder och leverantörer kring kundkrav. Arbetssätten kommer att bygga på leans filosofi och principer t ex i fråga om mätning, uppföljning, ständiga förbättringar och förankring genom värderingar och attityder hos alla i personalen.

För mer information, kontakta Hanna Åström, 035-465 38