Successiv utveckling av hållbara odlingssytem i långliggande grönsaksförsök 2013-2015

Det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad med två konventionella och tre ekologiska växtföljder hade 2006-2015 fokus på grönsaksodling.

Frilevande nematoder och rotgallnematoder är ett stort problem i grönsaksodling, både konventionell och ekologisk.

När kvaliteten hos konventionellt och ekologiskt odlade grönsaker jämförs är det inte ovanligt att olika sorter jämförs med varandra. I detta projekt analyserades förekomsten av rotgall-, rotsårs-, stubbrots- och nålnematoder (Meloidogyne, Pratylenchus, Trichodorus och Paratrichodorus samt Longidorus) i jordprover från försöksplatsen 2012-2016. Vidare analyserades produktkvalitet av grönsaker av samma sorter men i olika odlingssystem åren 2013-2015.

Slutrapport