Successiv utveckling av hållbara odlingssystem i långliggande försök – lägesrapport 2013

Sedan 1987 löper fältförsök med utvecklingsfokus i Önnestad: två konventionella och tre ekologiska odlingssystem förbättras och finslipas successivt mot ökad hållbarhet. Att arbeta med flera system parallellt ökar potentialen för kunskapsöverföring från ekologiska system till konventionella och vice versa.

Tack vare att försöken är långliggande måste problem som uppstår tas om hand – på samma sätt som odlare måste göra i verkliga företag. På så sätt har t.ex. problem hanterats som dök upp efter växtföljdsomlopp 2 och 3 med ökande ärtrotröta.

Inför växtföljdsomlopp 5 stod vi inför situationen att hantera problem med hög förekomst av rotgallnematoder i Önnestad. Samtidigt som detta ska hanteras måste fortsatt fokus hållas på bibehållen eller helst ökad skörde- och lönsamhetsnivå. I en litteraturgenomgång om forskning kring ekologiska produktionssystem konstaterade Watson m fl. (2008) att det finns anmärkningsvärt få publikationer kring produktkvalitet. Fr o m 2013 har därför analysprogrammet utökats på detta område.

Ladda ner rapporten: Successiv utveckling av hållbara odlingssystem i långliggande försök – lägesrapport 2013

Per Modig, Anita Gunnarsson och Anna Winge