Strategi för lönsam och effektiv vårrapsodling – information om praktiska erfarenheter

Rapsprodukter är en viktig del i många svenska livs- och fodermedel. Sedan stora problem med jordloppor förekommit i många vårrapsodlingar som en följd av resistensproblem med etablerade insekticider har arealen de senaste åren varit historiskt låg.

2015 odlades endast 4 499 ha följt av en svag ökning till 7434 ha 2016. Vårraps är en viktig avbrottsgröda till spannmål i Mellansverige och en av relativt få grödor som bidrar med nektar och pollen, vilket är en viktig ekosystemtjänst som ger en ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Flera av odlarna som fortsatt odla vårraps har lyckats bra och har utvecklat nya tekniker som visat sig fungera under vissa förutsättningar, t ex direktsådd och att tillföra större mängd kväve än vad som tidigare rekommenderats.

Syftet med projektet är att samla in och sammanställa information från samtliga vårrapsodlingar 2015 och 2016. En enkät har utformats och  skickats till vårrapsodlare 2015 och 2016 med hjälp av SFO medlemsregister. Enkätsvaren ska sammanställas och kompletteras med telefonkontakt och fältbesök hos 10-15 utvalda odlare. Kontakt har också etablerats med en grupp odlare i Mellansverige som visat intresse för att utveckla vårrapsodlingen. Svaren från enkäten och fältobservationer sammanställs och utgör tillsammans med erfarenheter från pågående forskning och försök underlag för nya odlingsrekommendationer för lönsam och effektiv vårrapsodling.

Effektmålet är att på sikt öka antalet företag som odlar vårraps till ca 1000 företag och 50 000 ha, dvs. 2013 års nivå. Informationen sprids till odlare, som ges möjlighet att utnyttja grödan till sin fulla potential, på Frö- och Oljeväxtodlarnas regionala möten, regionala konferenser för rådgivare under hösten 2017 och våren 2018. Resultaten förmedlas också under Brunnby Lantbrukardagar i Hushållningssällskapets och SFO´s utställartält. Fältvandringar planeras i samband med uppkomst 2017. Lantbrukspress kontaktas och en förbättrad odlingsrekommendation sammanställs i en broschyr som trycks.