Skogsbruk och viltvård i samverkan

Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.

Det finns ett kraftigt behov av insatser kring hjortvilt, särskilt kron- och dovhjort och fördjupad kunskap om förvaltning av dess viltstammar. Detta eftersom kunskapsnivån idag inte är särskilt geografiskt spridd och det är flera samverkande ekosystem som berörs av utfallet av förvaltningen. Detta märks inte minst på skadenivån i skogen i de områden där hjortviltsstammarna inte har förvaltats väl.

Målet är att bibehålla en hög skoglig produktion samtidigt som en viltstam i balans förvaltas för jakt, turism och miljösyften.

Hushållningssällskapet kommer under 2017-19 ordna kurser runt om i landet med syftet att sprida och öka kunskapen hos jägare, skogsbrukare och skogsägare kring hjortviltets biologi och etologi. Kurserna kommer både vara teoretiska och praktiska med bland annat exkursioner där exempel visas på både lyckade och även mindre lyckade exempel av viltförvaltning.

Målet med projektet är att skapa en regional förståelse för de modeller som finns och alternativ på modeller för hur man kan hantera viltfrågor och viltförvaltning. Detta för att bibehålla och skapa en god samsyn på viltförvaltning som gynnar de olika skogliga intressena.