Skånskt lantbruk – En snabb blick in i framtiden till år 2025

Lantbruk och livsmedelsindustri är och har sedan länge varit en av de viktigaste näringsgrenarna i Skåne. Det gäller både ekonomiskt och ur sysselsättningssynpunkt.

Förutsättningarna för att bedriva jordbruk ändrades dock radikalt i och med medlemskapet i EU. En framtidsstudie utfördes 2001 av Lars Jonasson på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. Studien syftade till att kartlägga det aktuella läget och utvecklingstendenser samt till att analysera effekter av dessa på råvaruförsörjning och sysselsättning. Studien genomfördes i tre steg: kartläggning, prognos och påverkan.

Skånskt lantbruk består av niotusen företag. De brukar 450 000 hektar åker, producerar en och en halv miljon ton spannmål, 300 000 miljoner ton mjölk och mycket annat. 21 000 personer är helt eller delvis sysselsatta i produktionen. Knappt hälften av dessa, 9 000 personer, har jordbruket som sin huvudsakliga sysselsättning. Detta innebär att 13 procent av de svenska jordbruksföretagen finns i Skåne. Dessa företag brukar 17 procent av Sveriges åkermark och producerar ungefär en fjärdedel av Sveriges totala jordbruksproduktion.

 

Läs mer via länkarna:

Skånskt lantbruk 2025 – Kort version

Skånskt Lantbruk 2025 – Hela dokumentet

 

G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014

Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län