Signalgröda för vildsvinsangrepp

Vildsvinsstammen i Sverige ökar lavinartat och skapar stora problem i lantbruksgrödor. Majs är en gröda som ofta blir drabbad genom att vildsvin välter plantorna och äter upp majskolvarna. Höjden på grödan gör att vildsvinen känner sig skyddade och därför gärna uppehåller sig där. Höjden på grödan gör också att det är svårt att övervaka när angreppen börjar.

Fältförsök blir drabbade av vildsvinsangrepp. Inom försöksytan så finns det ofta gångar, öppna ytor och sorter som mognar vid olika tidpunkter, vilket verkar locka till sig vildsvinen. Vid några tillfällen så har det observerats att vildsvin har gått in i majssortförsök och angripit utslumpade parceller med tidigt mognande sorter. Samtidigt som övriga parceller och fält i princip lämnats orörda.

Projektidén går ut på att så en signalruta i ett majsfält med en sort som mognar tidigare än övriga fältet. Rutan sås med en ram med öppen jord, på ett ställe i fältet som är lätt att övervaka och där vildsvinen väntas komma. Genom att veta var vildsvinsangreppen börjar i fältet, gör att det blir lättare att övervaka fältet och göra insatser innan själva huvudgrödan blir angripen. Ett angrepp i rutan blir då en signal att göra insatser för att skydda huvudgrödan.

Elstängsel är ofta den effektivaste lösningen för att skydda fält mot vildsvinsangrepp. Men att sätta upp stängsel och underhåll av detta medför en kostnad. Genom att slippa sätta upp stängslet innan angreppen börjar, sparar underhållskostnader och i bästa fall så blir det inget angrepp vilket sparar in hela stängslingskostnaden. Jakt underlättas också om man vet var vildsvinen uppehåller sig.

Kontakt

Magnus Nilsson, Fröteknologi och Fältförsöksledare
Tel. 010-476 20 24, magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se

Finansiering via Landsbygdsprogrammet Europeiska Innovationspartnerskapet.