Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för minskade fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag – fallstudie Skintan

Detta samarbetsprojekt syftar till att genomföra tekniker och åtgärder i markanvändningen längs jordbruksån Skintan vilka kan leda till minskade transporter av fosfor från jordbruksmarken till vattendraget.

Skintan är ett kustnära vattendrag som avvattnar cirka 5 500 hekar i norra Halmstad kommun, varav omkring 75 % är åkermark, som är en mycket hög andel. I den norra delen dominerar leror medan andelen grov- och sandjord ökar söder i avrinningsområdet. Jordbruket i Skintans avrinningsområde har en djurtäthet som är lägre än den genomsnittliga i Sverige. Jämfört med i övriga Halland är djurhållningen inom Skintans avrinningsområde därmed relativt liten. Spannmål odlas på ungefär hälften av åkermarken, och vall på ungefär en fjärdedel. Viktiga övriga grödor är oljeväxter, sockerbetor och potatis.
Förväntade resultat i projektet är minskade översvämningar och erosion från åkermarken i Skintans avrinningsområde vilket ska leda till lägre fosfortransporter ut i Västerhavet. En positiv bieffekt kan också bli ökad biologisk mångfald som en följd av förbättrad habitats i och vid Skintan.