Rekommendationer för betning av spannmål med avseende på jordburen stinksot och rotdödare- ett EIP gruppbildningsprojekt

Dagens betningsrekommendationer enligt Jordbruksverket inom spannmål, grundar sig på vilken sjukdom utsädet är smittat med. Vissa sjukdomar så som stinksot och rotdödare i höstvete är jordburna.

Projektets innovationsidé är att ta fram en behovsanpassad betningsrekommendation, som grundar sig på förekomsten av stinksot och rotdödare i den mark där fröet ska sås.

Idag finns det tillgång till effektiva betningsmedel mot rotdödare och stinksot, t.ex. Latitude och Celest Extra Formula M. De används idag när det bedöms vara risk för angrepp av rotdödare och stinksot. Generell betning är också vanligt förekommande. Att utveckla ett arbetssätt där jordprov tas och analyseras, var efter analysresultatet visar om marken faktiskt är smittad eller ej, skulle vara en fördel.

PCR-teknik kan användas till identifiera DNA-sekvenser och på så sätt identifiera och kvantifiera jordburen rotdödare och stinksot. Att identifiera varje arts DNA kräver ett artspecifikt PCR-protokoll. Ett delsteg i projektet blir att söka upp eller utveckla artspecifika PCR-protokoll, för rotdödare och stinksot. Extraktion av DNA direkt från jord kan vara svårt och det finns då möjligheten att använda fångstplantor i biotest. Analysen görs isåfall på plantornas rotsystem.

Såvitt vi vet så finns det inga betningsrekommendationer, med avseende på marksmitta av rotdödare och stinksot, som används i Sverige och Europa idag.

Innovationsgruppen består av lantbrukare, växtodlingsrådgivare, forskare och en representant från näringen.

Innovationen bidrar till behovsanpassad användning av kemikalier, vilket minskar miljöbelastningen från lantbruket.

Kontakt: Magnus Nilsson, tel. 010-476 20 24