Rädda Flodkräftan

Hushållningssällskapet Värmland driver sedan 2003 ett arbete med att bevara och utveckla flodkräftbestånden i Dalsland, Dalarna, Värmland och Västmanland. Målsättningen är att förstärka/bevara flodkräftbestånden, att man skall fiska flodkräftor och hindra ytterligare spridning av signalkräftor och kräftpest. Vårt arbete utgår från ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta”.

Arbetet sker t ex via att:

  • Informera och ge råd till fiskevårdsföreningar, fiskerättsägare, myndigheter, allmänheten m fl
  • Inventering av förekomst och utbredning av flod- och signalkräftor
  • Upprättandet av kräftskötselområden med tillhörande förvaltningsplan tillsammans med berörda fiskevårdsföreningar och fiskerättsägare
  • Begränsa förekomsten och spridning av illegalt utplanterade signalkräftor mm

Arbetet är/har finansierats av Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland,
V:a Götaland och Västmanland, HAV samt SLU, Institutionen för akvatiska resurser. Förnärvarande söks medel för att driva projektet med att ”Bevara och utveckla flodkräftan i Sverige”.

Hushållningssällskapet Värmland kan erbjuda fiskerättsägare, fiskevårdsområdesföreningar, kommuner, myndigheter hjälp i frågor som framförallt rör flodkräftor. Har ni funderingar, tips eller frågor så tveka inte att ta kontakt med:
Tomas Jansson, 0708-290923, tomas.jansson@hushallningssallskapet.se

www.raddaflodkraftan.se