Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland  

Projektet kommer att leda till kompentensutveckling som ger ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, produktutveckling inom livsmedelskedjan, ökad landsbygdsturism med koppling till måltidsturism och ge ökat förtroende hos konsumenter för svenska livsmedel.

Bakgrund

I livsmedelsstrategin för Värmland finns många tankar, mål och idéer och vi har nu fått medel från landsbygdsprogrammet för att tillsammans kunna arbeta konkret med livsmedelsstrategins mål!  Vi vet av erfarenhet att nätverk mellan och inom olika produktionsinriktningar och företag i livsmedelsbranschen ökar inspirationen, kompetensen, stärker företagen, föder nya idéer och leder till ökat engagemang och ökad produktion och nystarter. Projektet kommer att leda till kompentensutveckling som ger ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, produktutveckling inom livsmedelskedjan, ökad landsbygdsturism med koppling till måltidsturism och ge ökat förtroende hos konsumenter för svenska livsmedel. Vi kommer också att hämta inspiration i Baskien där man framgångsrikt driver måltidsturism och export av de lokalt producerade livsmedel och viner. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet.

Projektet mål

Målet är att främja ökad livsmedelsproduktion i Värmland genom att skapa starka nätverk inom och mellan produktionsinriktningar i länet och värmländska mat- och dryckesföretag. Vi vill nå målet genom fem fokusområden:
• Inspiration och kompentensutveckling för ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft
• Identifiera och ta bort flaskhalsar i produktionen och försäljning av livsmedel
• Produktutveckling inom livsmedelskedjan
• Öka konsumenternas förtroende för svenska livsmedel
• Främjande av måltidsturism i Värmland

Aktiviteter i projektet

Uppstarts seminarier ca 40 deltagare från olika branschorganisationer
Nätverk mellan och inom olika produktionsinriktningar och företag i livsmedelsbranschen,  4-6 nätverk
Studieresa Baskien
Delta i Mässor 4-5 st
Inventering och påverkansarbete på restauranger och hotell

Karin Granström
Telefon 070-2576760
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se