Pollinering i höstraps

Hösten 2010 startar ett industridoktorandprojekt om pollinering i höstraps. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Kristianstad och SLU och kommer att pågå i fem år.

Bakgrund

Oljeväxtodlingen i Sverige har expanderat de senaste åren och är en ekonomiskt konkurrenskraftig gröda för svenska växtodlare. Utvecklingen av etableringsteknik, sortmaterial, växtskydd och kvävegödsling har gått framåt medan insektspollineringens betydelse för skörden ansetts vara liten. Äldre studier har visat små skördeökningar, ca 5%, även vid höga tätheter av pollinerande insekter.

Ny forskning har väckt intresset för insektspollinering till liv igen. Den moderna rapsodlingen kan ha ett annat behov av pollinering och med nya försöksmetoder har vi möjlighet att ta reda på mer. I det här projektet kommer vi att jobba med fältförsök i samarbete med skånska rapsodlare och biodlare under två år. Vår förhoppning är att projektet ska ge ny kunskap och nya insikter om hur pollinering fungerar och hur vi kan använda det.