Fältförsök,Forskning och utveckling

Pollinering i höstraps

Hösten 2010 startade ett industridoktorandprojekt om pollinering i raps. Projektet var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne, SLU och Lunds Universitet.  År 2017 försvarade Sandra Lindström sin avhandling “Insect pollination in oilseed rape”.

Bakgrund

Oljeväxtodlingen i Sverige har expanderat de senaste åren och är en ekonomiskt konkurrenskraftig gröda för svenska växtodlare. Utvecklingen av etableringsteknik, sortmaterial, växtskydd och kvävegödsling har gått framåt medan insektspollineringens betydelse för skörden ansetts vara liten. Äldre studier har visat små skördeökningar, ca 5%, även vid höga tätheter av pollinerande insekter.

Ny forskning väckte intresset för insektspollinering till liv igen. Med nya försöksmetoder hade vi möjlighet att studera frågan igen. I projektet jobbade vi med fältförsök i samarbete med skånska rapsodlare och biodlare under två år.

Länk till avhandlingen» (på engelska)

Kontakt

Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne tel. 010-476 20 91 eller e-post till Sandra Lindström

Dela sidan