Ökad skörd och odlingssäkerhet med optimerad fördelning av utsädet i raden vid sådd på 25 cm radavstånd

I projektet undersöks om en breddning av raden skulle kunna öka skörden på 25 cm radavstånd. Breddningen av raden ger en högre ogräskonkurrens i den yta som inte hackas och odlingssäkerheten höjs genom att grödan blir mindre känslig för snömögelangrepp och risken för att hacka upp raden minskar. Genom att bredda raden ända upp till 25 cm kan vi jämföra vad en spridning av utsädet över hela ytan kan ge för effekt jämfört med odling på 12,5 cm respektive 25 cm radavstånd med smala rader.

Finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektledare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Projektmedarbetare: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult och Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg

Läs populärvetenskaplig rapport här, kontakta Per Ståhl för fullständig slutrapport.