Ökad Lammöverlevnad!

Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden  kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

Skillnaderna är stora mellan olika gårdar, snittet är på 5% men det finns också gårdar som drabbas av uppemot 19%. Det går inte alltid att koppla ihop dödligheten med någon speciell orsak trots att veterinärer och agronomer är inkopplade.

Därför behövs ett nytt sätt att hitta problemet och därmed en lösning.

Projektet Ökad Lammöverlevnad inleder med workshoppar där lammproducenter hjälper till med nya infallsvinklar. Detta följs upp med en större konferens där problemet ska tydliggöras och slutligen en nationell samling där utbyte med internationell kompetens finns.

Är du intresserad att delta i projektet eller ta del av resultatet, vänligen kontakta vår lammrådgivare Birgit Fag
Telefon: 0708-29 05 45
eller via E-post: 

Projektet finansieras av EU medel genom Landsbygdsprogrammet