Öjebyn Agro Park, kulturpark

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har av Länsstyrelsen i Norrbottens län beviljats medel inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att kunna restaurera och rusta upp delar av den park som finns runt huvudbyggnaden på försöksgården Agro Park i Öjebyn. Medel från Region Norrbotten har också medfinansierat projektet.

Gården där Öjebyn Agro Park är belägen har en lång historia. Den hette tidigare Nygården och är Patron Hedqvists (1830-1922) hemgård. Genomförandet av detta projekt har möjliggjort att Patron Hedqvists gamla trädgård, samt att delar av försöksträdgården med dess unika natur- och kulturvärden har kunnat återskapats och kommer att bevaras. Detta gör i sin tur att området utvecklas mot ett intressant besöksmål.

Arbeten som har genomförts innefattar nedtagning av träd, gallring, röjning, beskärning, omplantering, tilljämning av ytor, skyltning etc. Sittplatser för vila och rekreation har också ordnats. Vi hoppas att detta ska underlätta tillgängligheten för platsen och locka fler besökare, samt att parken ska kunna användas i flera andra syften vid olika samlingar, kurstillfällen och andra tillställningar.

Slutrapport Öjebyn Agro Park kulturpark 2017-485

Bilaga 1

Bilaga 2