Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk – årsrapport år 1 2013

En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har startats upp under 2013 inom ramen för detta projekt. Totalt har 16 odlare varit med i verksamheten under 2013.

Odlarexperiment i fält med koppling till djupluckring i potatis har genomförts. Experimenten har provgrävts och utöver bestämning av totalskörd i kg/ha har skörden storlekssorterats och kvalitetsbestämts samt prissatts enligt Procordias avtal. Utöver dessa 4 experiment har ytterligare 2 odlarexperiment genomförts av deltagare i gruppen, kring djupluckring i potatis med och utan oljerättika som mellangröda före potatisen. Därtill har en odlare provat att använda markfuktssensorer för styrning av bevattning.

Slutligen har 12 odlare använt sig av bladskaftsanalyser som uppföljning av potatisens kvävestatus.

Resultat från odlarexperiment har tillsammans med ”vanliga” erfarenheter från årets odling legat till grund för dialog inom gruppen. Inför utvärderingen av odlarexperimenten gjordes en överskådlig sammanställning med uppgifter från varje odlares åtgärder samt skörd och kvalitet för 2013.

Ladda ner rapporten: Ny modell för utveckling_inom_svenskt_jordbruk_årsrapport_år_1

Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Kristianstad och Helene Larsson, SLU, Alnarp