Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk

En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har startats upp under år 2013 inom ramen för detta projekt.

Projektet har framskridit enligt planerna. Ett avtal har tecknats med Procordia och Industripotatisodlarföreningen för medfinansiering. Totalt har 16 odlare varit med i verksamheten under 2013. Fyra träffar har hållits: 19 mars, 8 juli, 16 september och en utvärderingsträff den 16 december.

Odlarexperiment i fält, med koppling till djupluckring i potatis, har genomförts på 4 fält (3 gårdar). Experimenten har provgrävts (2 rutor/behandling) av Hushållningssällskapets försöksavdelning och utöver bestämning av totalskörd i kg/ha har skörden storlekssorterats och kvalitetsbestämts samt prissatts enligt Procordias avtal.

Utöver dessa 4 experiment har ytterligare 2 odlarexperiment genomförts av deltagare i gruppen, kring djupluckring i potatis med och utan oljerättika som mellangröda före potatisen. Dessa båda experiment bekostas och utvärderas inom ett SLF-projekt, men resultaten har presenterats och diskuterats vid ERFA-DDU-träffen den 16 dec.

Slutligen har 12 odlare använt sig av bladskaftsanalyser som uppföljning av potatisens kvävestatus. Bladskaftsanalyser har erbjudits odlarna vid 4 tillfällen under säsongen.