Nektarproduktion i höstrapssorter

Höstrapsens blommor producerar nektar för att locka till sig insekter som hjälper till att pollinera blomman samtidigt som de samlar pollen och nektar. Både vilda bin och tama honungsbin använder höstraps som näringskälla. Biodlare uppfattar att honungsproduktionen varierar beroende på vilken höstrapssort deras honungsbin har besökt.

I det här projektet har Hushållningssällskapets forskare Sandra Lindström tillsammans med Bo Gertsson från Lantmännen och professor Riccardo Bommarco från SLU samarbetat för att undersöka nektarproduktion i 21 höstrapssorter som finns på den svenska marknaden eller har testats i de svenska sortförsöken. Projektet har finansierats av det nationella programmet för Biodlingssektorn.

I projektet sammanställde vi vad den vetenskapliga litteraturen har att berätta om höstrapssorters nektarproduktion, sockerhalt och metoder för att mäta dessa. Forskningen har gett varierande resultat, ibland med tydliga skillnader mellan sorternas förädlingstyper och ibland mellan sorter. Flera av studierna är äldre och inkluderar inte moderna förädlingstyper och sorter. Variationen mellan studier kan bero på att fler försök gjorts i fält som ökar variationen i uppmätt nektarproduktion och kvalitet. För sortjämförelser av potentiell nektarproduktion är försök i kontrollerade växthus att föredra. Litteraturgenomgången visade att nektarvolymer lättast mäts med mikrokapillär-rör vid upprepade tillfällen för tillförlitliga resultat. Att använda en refraktometer för att mäta nektarns sockerhalt ger hög tillförlitlighet till en förhållandevis låg kostnad. Sammansättningen av sockerarter i nektarn kräver mer komplicerade metoder och utrustning, vilket är resurskrävande.

Vi utförde ett försök i kallväxthus och jämförde nektarvolym och sockerhalt för 21 höstrapssorter som representerar tre olika sorttyper: hybrider med cytoplasmatisk hansterilitet (CMS), hybrider med genomisk hansterilitet (GMS) och linjesorter. Vi bad förädlare att välja ut sorterna som förekommer på den svenska utsädesmarknaden eller provats i sortförsök i Sverige. Ett urval av sorterna testades även i fält. GMS-hybrider producerade 6,8% respektive 13,8% mer socker per blomma än CMS-hybrider och linjesorter, där linjesorter gav den lägsta sockermassan av de tre sorttyperna. Nektarvolym och sockerhalt per blomma skilde sig inte åt mellan sorttyperna eller mellan de enskilda sorterna. Nektarvolym och sockerhalter hos ett urval av sorterna mättes även i fält. Det fanns stora skillnader i nektarvolym mellan plantor odlade i växthus och i fält, vilket är en påminnelse om att mätningar som utförs under växthusförhållanden bör upprepas i fält för att visa verklighetstrogna nivåer av nektarproduktion.

English summary

Winter oilseed rape (Brassica napus) flowers produce nectar to attract insects that pollinate the flower while collecting pollen and nectar. Both wild bees and domestic honeybees use winter oilseed rape as a source of nutrition. Beekeepers experience that honey production varies depending on which cultivar their honeybees have visited. We reviewed the scientific literature on the nectar production and nectar sugar content of winter oilseed rape cultivars and methods for measuring this. The research has given varying results, sometimes with clear differences among the cultivars’ breeding types and sometimes among cultivars. Several of the studies are older and do not include modern breeding types and cultivars. The variation may be due to more experiments being made in fields that increase the variation in measured nectar production and quality. For cultivar comparisons of potential nectar production, experiments in controlled greenhouses are preferred. The literature review showed that the nectar volume is most conveniently measured with microcapillary tubes repeatedly for reliable results. Using a refractometer to measure the sugar content of nectar provides high reliability at a relatively low cost. Analyses of compositions of sugars in the nectar requires resource intensive methods and equipment.

We performed an experiment in non-heated greenhouses and compared nectar volume and sugar content for 21 winter oilseed rape cultivars that represent three different breeding types: hybrids with male cytoplasmic sterility (CMS) or male genomic sterility (GMS) and open pollinated (OP) cultivars. We asked breeders to select cultivars that occur in the Swedish seed market or have been tried in cultivar trials in Sweden. GMS hybrids produced 6,8% and 13,8%, respectively, more sugar per flower than CMS hybrids and OP cultivars. Nectar volume and sugar content per flower did not differ among the cultivar types or among the individual cultivars. A selection of cultivars was also tested in the field. There were large differences in nectar volume between plants grown in greenhouses and in the field, which is a reminder that measurements performed under greenhouse conditions should be repeated in the field to show realistic levels of nectar production.

Slutrapport»