Mobil gröngödsling i ekologisk odling

Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel.

”Mobil gröngödsling” betyder att grönmassa från ett fält används på andra fält. Det gör att ett hektar gröngödslingsvall kan försörja 1-3 hektar ytterligare förutom förfruktseffekten av vallen. Eftersom skörden av mobil gröngödsling ligger vid fel tid i förhållande till användningen måste grönmassan oftast lagras som ensilage för att kunna användas effektivt. Tidigare undersökningar har visat kvävegödslingseffekter från ensilage på samma nivå som från fjäderfägödsel, ca 40 % av totalkväve. Förutom en ren gödslingseffekt binds även kol in i marken vilket är positivt för markbördigheten och klimatet. Med mobil gröngödsling kan lantbrukaren producera ett eget gödselmedel och bli mindre beroende av omvärlden. I projektet kommer effekten av tre olika typer av mobil gröngödsling att jämföras med Biofer-pellets och en mineralgödselreferens. Fältförsök kommer att genomföras i havre på tre platser under två år. Försöken placeras i Skåne, Östergötland och Västergötland.

Målet med projektet är att mäta gödslingseffekterna av mobil gröngödsling (ensilage och torkad pellets) från olika arter av baljväxter eller baljväxter blandat med gräs och beräkna kvävegödslingsvärdet med hjälp av referensled gödslade med mineralgödsel. Målet är också att jämföra gödslingseffekten av olika typer av mobil gröngödsling med ett annat organiskt gödselmedel och beräkna koltillförsel till marken av de olika gödselmedlen.

Projektet genomförs i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Skaraborg och finansieras av Jordbruksverket.

För mer information kontakta Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se