Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion

Metan är den stora klimatvinsten med att producera biogas. Det är metanet som är energin i biogasen, och ju mer metan som produceras i en biogasanläggning desto mer förnybar energi får vi. Att röta stallgödsel ger ytterligare en klimatnytta eftersom rötning av stallgödsel och lagring av den rötade gödseln kan minska metanemissionerna jämfört med traditionell lagring av stallgödsel.

Men metan är samtidigt en potentiell akilleshäl med biogasproduktion. Metan är nämligen en växthusgas, och därmed kan stora förluster av biogas äventyra klimatnyttan med biogasproduktion.

I detta projekt vill vi uppmärksamma två potentiella källor till metanemissioner som är särskilt viktiga för lantbruksbaserad biogasproduktion:

  • Metanläckage vid reparation och underhåll av rötkammare (reaktor där biogasen produceras). Rötkammare kan behöva öppnas t ex för att gräva ut sedimenterad gödsel eller byta omrörare. Men biogasproduktionen är en biologisk process som inte avstannar helt när rötkammaren öppnas, och därmed kan stora mängder metan slippa ut till atmosfären i samband med underhåll.
  • Metanläckage vid produktion av el och värme. Den mesta biogasen som produceras på gårdsanläggningar används för kraftvärmeproduktion där det produceras el och värme. Det är ovanligt på större svenska biogasanläggningar.

I projektet ska vi beskriva omfattningen av metanförluster vid underhåll av rötkammare respektive från kraftvärmeproduktion. Vi ska också beskriva vad som kan göras för att minska dessa metanförluster. Syftet är att uppmärksamma befintliga och blivande anläggningsägare på potentiella metanförluster och vad de kan göra att förebygga förluster.

Projektet pågår 2020-2022 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland och RISE.

Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Avfall Sverige och Prytz donationsfond.

I projektet har vi mätt metanemissioner från kraftvärmeproduktion.

Resultaten presenterades på ett seminarium i december 2021

Kontakt

Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland
Telefon: 035-465 22
E-post: maria.berglund@hushallningssallskapet.se