Minska fosfortillförsel genom förbättrad tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och odlas till foder till nötkreatur. Stora mängder stallgödsel tillförs ofta och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P).

Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av fosfor vid majsodling, vilket har visat ge en ökad tillväxt och högre avkastning (Tell m.fl. 2010).

Projektets innovationsidé är att behandla majsutsädet med en produkt, som gör fosforn i marken tillgänglig för majsen i dess tillväxtstart. Ett buffertämne som appliceras på fröet kan påverka pH-värdet i jorden direkt runt det sådda fröet och öka tillgängligheten av den markbundna fosforn. Även andra produkter kan tänkas appliceras på fröet eller direkt i jorden för öka utnyttjandet av den markbundna fosforn.

Kontakt

Magnus Nilsson, Fröteknologi och Fältförsöksledare

Tel. 010-476 20 24, magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se

 

Finansiering via Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Europeiska Innovationspartnerskapet.