Mindre matsvinn

Projektet Mindrematsvinn.nu genomfördes under januari 2011 till mars 2013 och verkade för att minimera matsvinn i offentliga kök. Dessutom att det oundvikliga livsmedelsavfall som trots allt uppstår hanteras på bästa sätt. På så vis tas våra naturresurser bättre tillvara, vilket är en viktig del i förverkligandet av de nationella miljömålen.

Allt fler uppmärksammar att matsvinn är en viktig miljöfråga. Myndigheterna har formulerat konkreta mål när det gäller att minska spillet i livsmedelskedjan, samt att biologiskt återvinna mer av det matavfall som ändå uppkommer.

Matsvinn uppkommer i olika led och problemet berör många olika aktörer. Om kommunernas offentliga storkök lyckas minimera sitt svinn står många som vinnare. Matkostnaderna minskar. Kommunen kan välja att köpa mer närproducerat och ekologiskt för de sparade pengarna. Detta medför en dubbel vinst för miljön.

Medvetandegörande, samarbete och engagemang

Det är tre viktiga grundpelare vid införandet av nya rutiner. Genom att lyssna på kommunernas egna erfarenheter skapades utbildnings- och informationsinsatser för att effektivt minska matsvinn och hantera avfall. Att lyfta goda exempel och ge konkreta verktyg var andra viktiga pusselbitar.

Svinn inom storhushållen kan uppkomma på många olika sätt. Vid tillagning och servering, på grund av felaktig lagring eller att matgästerna inte äter upp det som finns på tallriken. Mängden svinn måste tydliggöras för att öka medvetandet. Samverkan mellan olika yrkesgrupper är viktig, och kökets personal är navet för att få processen att fungera.

Aktiviteterna inom mindrematsvinn.nu riktade sig till kostchefer, kostansvariga, måltidspersonal, miljöstrateger och miljösamordnare eller motsvarande inom landets kommuner.

Utvärdering

Vi har utvärderat vår verksamhet och sträcker en smula på oss. Utvärderingen visar att projektet  Mindrematsvinn.nu varit ett mycket väl fungerande projekt med hög kvalitet. Det är mycket glädjande  att så många kommuner kommit långt i sitt arbete med att minska matsvinnet! Klicka på länken för att ladda ner och läsa utvärderingsrapporten

Vi kommer även i fortsättningen att på  uppdrag kunna genomföra utbildningar och utvecklingsarbete inom området. Läs mer