Mekanisering i häststallar – påverkan på ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö

Synen på arbetet i häststallar är som tidigare konstaterats fortfarande oerhört traditionell och kunskapen om hur man kan underlätta arbetet genom mekanisering av olika moment är ytterst begränsad.

Det finns mycket tid, pengar och arbete att spara i häststallar. Med små investeringar och enkla hjälpmedel kan man reducera arbetstiden väsentligt och samtidigt förbättra ekonomin, arbets- och djurmiljön.

I rapporten visas, att det finns stora vinster att göra både tidsmässigt och ekonomiskt för hästföretagen genom att välja det inhysningssystem och de utgödslings- och fodersystem som är mest lämpade med hänsyn taget till typ av verksamhet, byggnader och tillgänglig mark för den inriktning och de förutsättningar verksamheten har. Dessutom kan företagen – förutom bättre djurmiljö – även få bättre arbetsförhållanden och en bättre arbetsmiljö för sig själva och sin personal genom att välja ett system som tar hänsyn till deras speciella förhållanden.

Slutrapport 2010 Mekanisering – kostnad och tidsåtgång

Ett projekt inom Jordbruksverkets satsning ”Livskraftigt Hästföretagande” och genomfört av Agronom  Anna Wallertz, TM Grandin Construction & Trading AB och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se