Mekanisering av häststallar – inventering och förslag på nya lösningar

Arbetet i häststallar idag är fortfarande oerhört traditionellt. Världen över arbetar man på samma sätt som man gjort under många år utan att se vilka framsteg som gjorts på mekaniseringssidan.

Hästgårdar är dessutom ofta små, omoderna och inte alltid anpassade efter den verksamhet som bedrivs där. Det kan göra dem svåra att mekanisera, men det finns redan idag en rad olika tekniska lösningar och inhysningssystem som skulle underlätta arbetet även i dessa stallar.

Det skulle samtidigt ge en ibland betydande ekonomisk besparing och bättre stallmiljö för både hästar och människor, vilket även innebär mindre förslitningsskador på stallpersonalen. Det är dock få hästföretag som utnyttjar dessa möjligheter och istället använder man utrustning och metoder som utvecklades under tidigt 1900-tal.

Ett projekt inom Jordbruksverkets satsning ”Livskraftigt Hästföretagande” och genomfört av Agronom  Anna Wallertz, TM Grandin Construction & Trading AB och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Slutrapport Mekanisering av häststallar 2009

 

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se