Lökförsök Legevedsgården 2014

Försök om integrerad ogräsbekämpning. Är det möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier?

Här kombinerades mekanisk bekämpning som fingerhjul alt. skrappinar vid radhackning med kemisk bekämpning. Vidare undersöktes om bandsprutning i kombination med radhackning kunde ge en bibehållen bekämpningseffekt jämfört med bredsprutning, så att ”hektardosen” kan minskas rejält jämfört med bredsprutning.

Kontaktpersoner är Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne och David Hansson,  Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp.

Läs hela rapporten här