Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

Vitklöverensilage rötades i en 2 m2 pilot-anläggning med en hybridprocess liknande två-stegsrötning. Konservärthalmen rötades i 35 l enstegs rötkammare. Den flytande fasen av hybridrötat vitklöverensilage och den flytande separerade fasen av biogödsel från enstegsrötad ensilerad konservärtshalm höll 1,4 respektive 1,9 % torrsubstans och hade näringsproportioner som tyder på att de lämpar sig väl som gödselmedel i ekologisk odling av hallon och jordgubbar. Näringsproportionerna var mer lik de i konventionell näringsbevattning för jordgubbar och hallon än de båda alternativa produkterna Biobact och Vinass.

Injiceringen av vitklöverbiogödsel testades i fältskala med 40 meter långa droppslangar utlagda i en rajgräsgröda för att studera den tekniska funktionen. Biogödsel injicerades med 5 % in i bevattningsvattnet. Efter anpassad filtrering fördelades vattnet ut jämt inom och mellan droppslangarna men växtnäringen fördelades ojämnt i droppslangarnas längdriktning.

Biomassabestämning visade sämre tillväxt av rajgräset i ytans bortre del, räknat från näringsinjiceringen, än i den främre. Därmed måste vi konstatera att tekniken ännu inte fungerar tillfredsställande för implementering i fältskala.

Läs rapporten>>