Livsmedel i Kvarken/ Qvarkenfood

Syftet med projektet är att utveckla livsmedelsbranschen inom regionen. De unika förutsättningar som finns ska tas tillvara för att producera livsmedel av hög kvalitet. Med hjälp av projektet ska kunskapen om de regionalt producerade livsmedlen öka inom livsmedelshandeln, storhushållen/restaurangerna och hos konsumenterna.

Mål

Det övergripande målet är ökad tillväxt och lönsamhet i små och medelstora livsmedelsföretag i regionen. Projektet arbetar med olika delmål för att nå det övergripande målet.

Delmålen är:

  • Utökad marknadspotential för företagen – fler kundkontakter
  • Bättre kunskap om kompetens inom produktion och marknad
  • Olika mötesarenor för företagen – bättre nätverk

Målgrupp

Projektet vänder sig till livsmedelsföretag i Västerbotten och Österbotten med en vilja att utveckla sina
företag och sitt företagande.

Aktiviteter

Samarbetet mellan företagen i regionen prioriteras inom projektet. Det praktiska samarbetet kan ske
genom olika gemensamma och branschspecifika aktiviteter.

Livsmedel i Kvarken – med marknadsföringsnamnet Qvarkenfood – är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Botnia-Atlantica programmet.

botnia