Landsbygdens resurser

Innovativa infallsvinklar för hanteringen av förändringar inom jordbruks- och livsmedelssektorerna.

Projektet drevs av organisationer från Irland, Wales och Sverige. I respektive land fanns en bred partnerskapsgrupp som ansvarade för genomförandet av de lokala aktiviteterna. Partnerskapet hade som grundsyfte att utveckla en modell för att med hjälp av landsbygds-, human-, social-, infrastruktur- och naturkapitalet, kunna möta de utmaningar som följer vid omstrukturering inom sektorn. Inom projektet testades även nya initiativ för att stödja lokala samhällen att hantera omstruktureringen på landsbygden.

Fokus för projektet låg på att tillhandahålla utbildning och vägledning via mentorer för entreprenörer i lantbruksfamiljer och samhällen på landsbygden. Syftet med detta var att vilja och utbildning ska kunna hjälpa samhällen på landsbygden att etablera hållbara och situationsanpassade ekonomiska möjligheter, antingen inom eller utanför ett befintligt
landsbygdsföretag.

Vårt innovativa finansieringsprogram tillhandahöll följande utbildningar i Sverige:

  • Utanför landsbygdsföretaget – tillhandahöll utbildningsprogram som fokuserade på hållbar utveckling och diversifieringsmöjligheter för landsbygdens innevånare.
  • Inom landsbygdsföretaget – fokuserade på att maximera landsbygdsföretagets potential.
  • Naturresurser som möjlighet – uppmuntrade landsbygdsföretagande som skyddar och förstärker biologisk och kulturell mångfald.

Projektet drevs av Ballyhoura Development Ltd., PLANED och Hushållningssällskapet under perioden 2006-2008.

Projektet delfinansierades av EU, Artikel 6.

Kontaktperson

Mikael Kivijärvi

mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

0920-20 02 84, 070-600 50 55

article 6Eu