Kväveupptag i praktiken

Ett tvåårigt projekt för att lära mer om kväveupptag i spannmål

Kväveupptag i praktiken

Uppstartsträff tidig vår 2021 där vi diskuterar teorin bakom växtnäringsförsörjning samt väljer ut de fält som ska följas. Under maj och juni månad mäter sedan rådgivarna med hjälp av handburen kvävesensor kväveupptaget i olika grödor med olika förfrukter. Mätningen görs i nollruta och utanför nollrutan för att kunna säga något om kväveupptaget av gödselkvävet samt mängden mineraliserat kväve. Resultaten kommuniceras till deltagarna. Hösten 2021 träffas gruppen igen. Vi diskuterar resultatet av alla kvävemätningarna från N-sensorn och kopplar ihop det med den faktiska kväveskörden. Kväveskörden bestäms innan träffen (i nollrutan och utanför) genom handtröskning i kombination med analys av proteinhalt. Cirkeln upprepas 2022 med samma deltagare (och nya om intresse väckts och det finns plats i gruppen) för att visa på och diskutera skillnader mellan åren. I största möjliga mån väljs samma grödor, förfrukter och stallgödselslag. Mätningarna genomförs i Värmland och möjligtvis i Dalsland.

Syftet med projektet är att ge lantbrukare verktyg för att arbeta med resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och högre energieffektivitet i jordbruket.

Projektet är delfinasierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.