Kväveförsörjning av ekologiska oljeväxter – studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunnkter och myllningstekniker

Vid ekologisk odling av höstraps är det viktigt att kväveförsörjningen är optimal. Samtidigt ska kväveläckaget från spridning av stallgödsel vara lågt. I detta projekt undersöks efterverkan av organiskt gödselmedel på höstraps.

Vi vill besvara frågorna: i vilken utsträckning ofullständigt utnyttjande av stallgödselkväve bidrar till en kväveefterverkan och kväveläckage? Hur stor är mängden tillgängligt kväve och vilka gödselslag gäller detta för?

Samarbete med SLU, Skara (2005-2007).
SLU-Ekoforsk
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar och Maria Stenberg (SLU Skara)
Rapport:  http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2005/hostraps-kvaveforsorjning