Klimatsmart och Klimatsäker Skog, Gradvis 2,0

Syftet med projektet är att sprida kunskap inom ämnet skog och klimat. Erbjuda skogsägaren en möjlighet att få ta del av befintlig klimatforskning om hur klimatförändringar påverkar skogsbruket samt vilka insatser som kan göras för att motverka riskerna.

Olof Olsson, Hushållningssällskapet Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Västmanland

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

 

 Jordbruksverket